lunes, 17 de marzo de 2014

CONCENTRACIÓN 13 MARZO 2014 - POR LA APROBACIÓN URGENTE DE UNA LEY DE VIVIENDA VASCA

EUSKADIKO ETXEBIZITZA LEGE BERRI

BATEN PREMIAZKO ONARPENAGATIKEuskadiko Kaleratzeak Stop plataformek, talde parlamentarioei dei egiten diegu, Euskadiko Etxebizitza Legearen tramitazioari premiazko bultzada eman diezaioten eta honela etxebizitzarik ez duten milaka familien eskariei erantzuna emateko aukera baliatu.
Egun, 53.000 pertsonek eman dute izena Etxebiden alokairuzko etxebizitza bat eskatuz. Honek eta eskaintza publikoak soilik 15.000 etxebizitza dituela ikusirik, argi geratzen etxebizitza duin batetara iristeko ezintasunak berarekin dakarren drama soziala.

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalean eta espainiar Konstituzioan jasotako etxebizitza eskubidea ezerezean geratu zaigu. Krisiak ezkutatzen duen estafa handi hau heldu aurretik, familia askok etxebizitza bat eskuratu zuten unean izugarrizko zor baten jabe bihurtu ziren, banketxe, enpresa eraikitzaile eta higiezinen enpresen espekulazioaren ondorioz, beraiek izugarrizko mozkinak irabazten zituztelarik. Egun, familiak etxetik kaleratzen dituzten bitartean, Estatua sekula ordaindu ezingo den banketxeen zorraren jabe egin da, milioka eurotako laguntza eman dielarik, eta horren ondorioz zor publikoa handitu eta murrizketak aplikatu dizkigu gizarteari hezkuntza, osasuna edo dependentzia bezalako alorretan.

Arazoari, banketxeei isunak jarriz aurre egin behar diogu, hauek Europak zalantzan jarri duen eta erabat zaharkituriko lege batetan oinarrituz eta neurriz kanpoko exekuzio hipotekarioak eginez milaka etxebizitza bereganatu bait dituzte. Euskadin ehunka familia izan dira Baketxe edo Kutxek etxetik kaleratu dituztenak, baita Babes Ofizialeko etxebizitzetatik ere, Eusko  Jaurlaritzak hori galarazteko duen eskubideari muzin eginez. Orain gainera ALOKABIDEK, alokairu soziala duten fede oneko zordunak kaleratu egiten dituela ikusi dugu.
Bankuen krudelkeriak ez du mugarik, milaka familia beraien etxebizitzetatik kaleratzen ditu, etxeak ondoren hutsik mantendu eta berriro ere haiekin espekulatzen jarraitzeko. Jarrera honi neurri bereko erantzun bat dagokio, denbora baterako erabilera bermatuko duten desjabetzeak eginez eta etxeak hutsik mantentzen dituzten entitate finantzarioei isun eredugarriak ezarriz, etxebizitzen funtzio soziala betetzea galarazten dutelako.

Administrazioak beharrezkoak diren baliabideak bideratu behar ditu, Alokairuzko Etxebizitzen Parke Publiko bat sortu eta gizarteak dituen behar sozialei aurre egiteko. Horretarako, administrazio ezberdinen arteko koordinazio bat egotea beharrezkoa da Etxebizitza Publikoko Zerbitzu baten bitartez, gainera gizarte zibilaren ordezkaritza bermatuko duena. Honekin batera, irabazi errealetara egokitutako alokairu sozial baten alde egiten dugu, urtero berrikusiko dena eta etxe-kaleratzea ekidingo duena hileko kuotari aurre egiteko ezintasuna irabazi faltagatik dela frogatutzat ematen den kasuetan.
Gizarteak orokorrean, premiazko egoera honi erantzuna emateko erronkari heldu behar dio, talde parlamentarioek Euskadiko Etxebizitza Lege bat sustatu eta onartzeko ardura dutelarik aplikazio zuzenekoa eta eraginkorra izango dena eta etxebizitza duin baten eskubide unibertsala bermatuko duena, Administrazio eta Justizi Epaitegien aurrean exijitu ahalko delarik.

Euskadiko Autonomi Estatutuak bere 10. artikuluko 31. atalean Hirigintza eta Etxebizitza konpetentziak barneratzen ditu, eta Lan eta Gizarte Politikako Kontseilariak 2013-2016ko Etxebizitza Planean premisa bezala adierazi zuen "Pertsonen duintasunaren balioa, hauek beraien bizitza garatzeko leku bat beharrezko duten neurrian". Pertsonarik ez etxebizitza gabe, ezta etxebizitzarik pertsonarik gabe. 

BAI, POSIBLE DA!!

ARABA, GIPUZKOA ETA BIZKAIKO KALERATZEN AURKAKO PLATAFORMAK

POR LA APROBACION URGENTE DE UNA

LEY DE VIVIENDA VASCALas PAHs de Euskadi hacemos un llamamiento a los grupos parlamentarios para exigir un impulso urgente a la tramitación de la Ley de Vivienda Vasca, con el objeto de dar respuesta inmediata a la demanda de miles de familias que carecen de vivienda.
La existencia de 53.000 personas, inscritas en Etxebide, solicitando una vivienda de alquiler, y el hecho de que la oferta pública apenas llegue a 15.000 viviendas, refleja con claridad el drama social que representa la imposibilidad de acceso a una vivienda digna.  
El derecho a la vivienda, recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española, se convierte en papel mojado. Antes de la gran estafa que representa la crisis, muchas familias quedaron atrapadas con enormes deudas al verse en la necesidad de adquirir vivienda sobrevalorada como efecto de la especulación de la Banca, Constructoras, y grandes Inmobiliarias, que obtuvieron enormes beneficios. Ahora, mientras a las familias se las desahucia, el Estado se hace cargo de la deuda privada incobrable de los Bancos y les da ayudas millonarias, aumentando la deuda pública y recortando el gasto social en educación, sanidad o dependencia. 

Debemos afrontar el problema penalizando a los bancos, que se han adjudicado miles de viviendas mediante ejecuciones hipotecarias abusivas, utilizando una obsoleta ley cuestionada por Europa. En Euskadi también hemos visto cómo han sido desahuciadas cientos de familias por Bancos y Cajas, incluso Viviendas de Protección Oficial, sin que el Gobierno Vasco haya ejercitado su derecho de tanteo y retracto para evitarlo, y ahora comprobamos también que ALOKABIDE desahucia viviendas a deudores de buena fe con alquiler social.

La crueldad sin límite de la Banca, que desahucia a miles de familias de sus viviendas, para luego mantenerlas vacías con el objeto de especular con ellas, debe tener adecuada respuesta mediante la expropiación forzosa del uso temporal, y sanciones ejemplares a las entidades financieras con viviendas desocupadas, al vulnerar su función social.
Las Administraciones deben dedicar los medios necesarios para la creación de un Parque Público de Viviendas de Alquiler que de  respuesta a las necesidades sociales, coordinando para ello las distintas administraciones mediante un Servicio Público de Vivienda en el que se garantice la representación de la sociedad civil. Además, defendemos una renta de alquiler social adecuada a los ingresos reales, que se revise anualmente, y que en caso de impago excluya el desahucio cuando la causa sea la insuficiencia de ingresos comprobada.
La sociedad, en su conjunto, debemos asumir el reto de dar respuesta a esta situación de urgencia, y los grupos parlamentarios tienen la responsabilidad de impulsar y aprobar una Ley de Vivienda Vasca, de aplicación directa y efectiva, que garantice el derecho universal a una vivienda digna, exigible frente a la Administración y los Tribunales de Justicia. 

El Estatuto de Autonomía del Pais Vasco contempla, en su artículo 10, apartado 31, la competencia exclusiva en materia de Urbanismo y Vivienda, y el Consejero de Empleo y Políticas Sociales declaró como premisa fundamental en el Plan Director de Vivienda 2013-2016  “El valor de la dignidad de las personas, en cuanto a que éstas merecen tener un lugar donde desarrollar su vida.”. Ninguna persona sin vivienda, ninguna vivienda sin personas.  

 
SI SE PUEDE!!PLATAFORMAS DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA ARABA- GUIPUZKOA-BIZKAIA.


 

No hay comentarios: