miércoles, 26 de julio de 2017

COMUNICADO DE STOP DESAHUCIOS EUSKADI SOBRE LA POLÍTICA DE VIVIENDA DEL GV

STOP DESAHUCIOS EUSKADI INSTA AL GV A NO RETRASAR MAS EL REGLAMENTO QUE DESARROLLA LA LEY DE VIVIENDA, AUMENTAR EL PARQUE DE VIVIENDAS PUBLICAS DE ALQUILER, TOMAR MEDIDAS PARA FRENAR EL AUMENTO DE PRECIO DE LOS ALQUILERES, Y ACABAR CON LOS DESAHUCIOS SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

 

STOP DESAHUCIOS EUSKADI consideramos positivo que elDEPARTAMENTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO VASCO envíe3.410 cartas a demandantes de vivienda inscritos enETXEBIDE en aplicación de la Ley de Vivienda aprobada en junio de 2.015, pero no entendemos que se haya esperado año y medio cuando la inscripción en ETXEBIDEexige declarar los miembros de la unidad familiar y los ingresos anuales. 

En cualquier caso, sorprende que tan pocas familias cumplan los requisitos, incluso sin considerar la maniobra del GV, justo el año anterior a la aprobación de la ley (2014), de dar de baja en el registro deETXEBIDE a 48.061 inscritos, mediante edictos y sin comunicación individual, actuación cuestionada por tribunales y ARARTEKO. Según el OVV (Observatorio Vasco de Vivienda) la mitad de los demandantes de alquiler dados de baja desconocían este hecho y las consecuencias, dado que perdían su antigüedad para cumplir el requisito de cuatro años previsto en la disposición transitoria cuarta de la ley.  

Es inadmisible, además, que el GV este retrasando el desarrollo de la ley cuando actualmente hay 44.000 solicitantes de alquiler inscritos en ETXEBIDE, y de ellos 29.000 están percibiendo una prestación de 250 euros mensuales, una cuantía que sustituye al derecho a una vivienda y es totalmente insuficiente en un mercado libre de alquileres cuyos precios se están disparando.

Han transcurrido ya seis de los nueve meses de plazo que el PV dio alDEPARTAMENTO DE VIVIENDApara que debatiese con las organizaciones sociales elREGLAMENTO DEL DERECHO SUBJETIVO A LA VIVIENDA y la prestación económica sustitutoria. Hasta ahora no se ha hecho nada, a pesar de que el gobierno tiene las propuestas de STOP DESAHUCIOS EUSKADI desde febrero. Mientras tanto, crecen los desahucios, especialmente en viviendas de alquiler, sin que las administraciones públicas garanticen para los colectivos vulnerables una alternativa habitacional, violando así gravemente un derecho fundamental de las personas, tal y como acaba de sentenciar la ONU en su Dictamen de junio.

La vivienda es un derecho fundamental de la personas y es necesario que elDEPARTAMENTO DE VIVIENDA, mas allá de la propaganda, se enfrente a la actual emergencia habitacional y tenga en cuenta a los colectivos que día a día tenemos que enfrentarnos a sus consecuencias.

27 de julio de 2017

 

KOMUNIKABIDEEI ZUZENDUTAKO OHARRA

EUSKADIKO KALERATZEAK STOP PLATAFORMAK EUSKO JAURLARITZARI DEI EGITEN DIO BEHARREZKOAK DIREN ARAUDI BERRIAK GEHIAGO EZ ATZERATZEKO. ETXEBIZITZA LEGEAREN GARAPENA, ALOKAIRURAKO ETXEBIZITZA PUBLIKOEN PARKEA HANDITZEA, ALOKAIRUEN PREZIOEN IGOERA KONTROLATZEKO NEURRIAK HARTZEA ETA ORDEZKO ETXEBIZITZARIK GABEKO ETXEGABETZEAK AMAITZEA LORTZEKO ARAUDIA EMAN BEHAR DA ATZERAPEN GEHIAGO GABE.

EUSKADIKO ETXEGABETZEAK STOP PLATAFORMAN baikortzat jotzen dugu EUSKO JAURLARITZAKO ETXEBIZITZA SAILAK, 2015ean onartutako Etxebizitza Legea aplikatze aldera, ETXEBIDE programan izena emanda ekatzaileak diren kideei 3.410 gutun bidali izana. Hala ere ez dugu ulertzen zergatik itxaron den urte eta erdi horretarako, batez ereETXEBIDE-n izena emateko unitate familiarreko kideak eta urteko sarrerak deklaratzea beharrezkoa denean.

Dena den, beharrezko baldintzak horren familia gutxik betetzeak bere arrazoi du. Izan ere eusko jaurlaritzak, legea onartu baino urtebete lehenago (2014), ETXEBIDE-ko 48.061 kideri harpidetza kendu zien legezko abisuaz, banakako komunikaziorik gabe. Jokabide hau kolokan jarri dute bai tribunales bai ARARTEKOberak ere, besteak beste.Euskal etxebizitza Behatokiaren arabera eskatzaileen erdiak ez zekien harpidetza galdu zuenik, ez eta horren ondorioz legeak laugarren xedapen iragankorrean baldintza bezala eskatzen duen lau urteko itxaronaldian zuten antzinatasuna galtzen zutenik.

Onartezina da Eusko jaurlaritza legearen garapena atzerarzen aritzea, ETXEBIDEbertan 44.000 eskatzaile daudenean, horietatik 29.000 250 euroko laguntza jasotzen ari direlarik. Laguntza horrek etxebizitzarako eskubide subjektiboa ordezkatzen duela suposatzen da, alokairuen gorakada jasaten ari den merkatu pribatuan hileko 250 eurorekin ezer gutxi egin dezakezun arren.

EUSKO JAURLARITZAK 9 hilabeteko epea eman zionETXEBIZITZA SAILARI elkarte sozialekin ETXEBIZITZAESKUBIDERAKO ARAUDIA eta hau ordezkatzeko prestazio ekonomikoa eztabaidatzeko. 9 horietatik 6 hilabete pasa dira eta ez da ezer egin, jaurlaritzakEUSKADIKO ETXEGABETZEAK STOP PLATAFORMARENproposamena otsailetik dituen arren. Bien bitartean etxegabetzeak areagotzen ari dira, alokairuko etxeetan batez ere. Egoera horren aurrean administrazio publikoak ez dira ordezko etxebizitza ziurtatzen ari kolektibo babesgabeei, horien funtsezko eskubide bat bortxatuz, NBE-k bere ekaineko ebazpenean dioen bezala.

Etxebizitza eskubidea funtsezko ekubide bat da eta behar-beharrezkoa daETXEBIZITZA SAILAK, propagandatik haratago, esku artean dugun bizitoki faltaren larrialdiari aurre egitea. Horretarako oinarrizkoa da egunerokoan larrialdi horren ondorioekin lan egiten dugun kolektibook

lunes, 10 de julio de 2017

COMUNICADO DICTAMEN ONU VIOLACION DERECHOS HUMANOS DESAHUCIO SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

EUSKADIKO KALERATZEAK STOP PLATAFORMAREN ADIERAZPENA ALOKAIRUA EZIN ORDAINTZEAGATIK ETA ORDEZKO BIZITOKIRIK GABE ETXEGABETUAK IZAN DIRENEN INGURUAN
NBE-K ESKUBIDE EKONOMIKO, SOZIAL ETA KULTURALEN NAZIOARTEKO HITZARMENAREN BORTSAKETATZAT JO DU ORDEZKO BIZITOKIRIK EZ DUEN KOLEKTIBO BABESGABEAREN ETXEGABETZEA, ETA ETORKIZUNEAN ANTZEKORIK GERTA EZ DADIN NEURRIAK HARTZEKO BETEBEHARRA GOGORARAZI DU
NAZIO BATUEN ERAKUNDEKO ESKUBIDE EKONOMIKO, SOZIAL ETA KULTURALEN KOMITEAREN ebazpena publiko egin berri da; 2017ko ekainaren 20an data duena. Bertan, Mohamed Ben Djazia Bourmouz, Naouel Bellili eta bere adin txikiko bi semeen etxegabetzeaz aritzen da. Horren arabera, alokairu pribatuko etxebizitza batetik egindako etxegabetze hori, ``kanporatuek ordezko bizitoki bat eskura zutenaren baieztapena izan gabe, HORIEK BEHAR BEZALAKO BIZITOKI BATERAKO DUTEN ESKUBIDEAREN BORTSAKETA DA´´.
Bere TXOSTENEAN, NBE-ek sei hilabeteko epea ematen dio Estatu espainiarrari pertsona etxegabetuei ordezko etxebizitza bat eman diezaien; ume, zahar edo bestelako pertsona babesgabak dauden kasuetan bereziki. Era berean, etxegabetze prozesuetan epaileak bere erabakiaren ondorioak kontuan izan behar ditzan neurri legegile edo administratiboak har ditzan zein epaile eta zerbitzu sozialen arteko koordinazio arazoak konpon daitezen ere sei hilabete horiek izango ditu.
NBE-ren EBAZPENAK, alokairuko etxebizitza publiko zein pribatu denei eragiten dienak, larrialdiko neurriak hartzera behartzen du. Hau justu orain, ETXEGABETZEAK STOP-etik Euskadin ematen ari den alokairuko etxegabetzeen gorakada kezkagarria salatzen ari garenean, gertatu da. Aurtengo 326 etxegabetzeetatik 217 izan dira alokairua ez ordaintzeagatik. Lehenbailehen erreformatu beharra dago LAU-n (hiriko errentamenduen legea) bertan adierazten den ``etxegabetze express´´ delakoa, horrek errentaren ordainketa oztopatu baino ez baitu egiten. Bestetik alokairu sozialeko etxebizitzak behar dira, gaur egun iha existitzen ez direnak; ehun etxebizitzatik bat baino ez baita halakoa. Egoera honen ondorio da etxebizitza kopuru handien jabeak espekulazioan aritzea, eta fenomeno hau gero eta zabalduagoa izatea.
EUSKADIKO ETXEGABETZEAK STOP-etik Eusko Jaurlaritzari, otsailean etxebizitzaren inguruko gure proposamenak jada aurkeztu genizkionak, neurri azkar eta eraginkorrak har ditzan eskatzen diogu ordezko bizitokirik gabekoen etxebizitzarik egon ez dadin. Eta orokorrean, etxebizitza duin baterako oinarrizko giza eskubidea berma dadila eskatzen diogu.
COMUNICADO DE STOP DESAHUCIOS EUSKADI SOBRE LOS DESAHUCIOS POR IMPAGO DE ALQUILER SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL
LA ONU ACABA DE CONSIDERAR VIOLACION DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EL DESAHUCIO DE UN COLECTIVO VULNERABLE POR IMPAGO DE ALQUILER POR NO EXISTIR PREVIAMENTE UNA ALTERNATIVA HABITACIONAL, Y RECUERDA LA OBLIGACION DE PREVENIR VIOLACIONES SIMILARES EN EL FUTURO
Se acaba de hacer público el DICTAMEN DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS NACIONES UNIDAS, de fecha 20 de junio de 2017, resolviendo que el desalojo de Mohamed Ben Djazia Bourmouz y Naouel Bellili, y sus dos hijos menores, de una vivienda de alquiler privado, “sin que existiera una confirmación de la disponibilidad de vivienda alternativa, CONSTITUYE UNA VIOLACION DEL DERECHO DE LOS AUTORES A UNA VIVIENDA ADECUADA”.
En su DICTAMEN la ONU da un plazo de seis meses para que en el estado español se proporcione a las personas desalojadas una vivienda alternativa, especialmente si hay personas mayores, niños, u otras personas vulnerables, se adopten medidas legislativas o administrativas para que en los procesos de desalojo de inquilinos el juez deba considerar las consecuencias, y se resuelvan los problemas de coordinación entre los jueces y los servicios sociales.
EL DICTAMEN de la ONU, referido a todas las viviendas de alquiler, públicas o privadas, obliga a tomar medidas urgentes, justamente ahora, cuando STOP DESAHUCIOS acabamos de denunciar el alarmante aumento de los desahucios por impago de alquileres en Euskadi, 217 de los 326 en el primer trimestre de este año. Con carácter prioritario hay que reformar el llamado “desahucio express” previsto en la LAU, que solo permite discutir el pago de la renta, y aumentar el parque de viviendas de alquiler social, actualmente insignificante, sólo una vivienda social de cada cien. Esta situación es responsable de la creciente especulación de los alquileres por los grandes tenedores de vivienda.
STOP DESAHUCIOS EUSKADI exigimos al GV, al que ya presentamos nuestras propuestas sobre la vivienda por escrito en febrero, que tome medidas urgentes y efectivas para que no haya ningún desahucio sin alternativa habitacional, y especialmente para que se garantice el derecho humano fundamental a una vivienda digna. 

viernes, 7 de julio de 2017

EL ESTADO ESPAÑOL COMETE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS CON CADA DESAHUCIO SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL