lunes, 10 de julio de 2017

COMUNICADO DICTAMEN ONU VIOLACION DERECHOS HUMANOS DESAHUCIO SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

EUSKADIKO KALERATZEAK STOP PLATAFORMAREN ADIERAZPENA ALOKAIRUA EZIN ORDAINTZEAGATIK ETA ORDEZKO BIZITOKIRIK GABE ETXEGABETUAK IZAN DIRENEN INGURUAN
NBE-K ESKUBIDE EKONOMIKO, SOZIAL ETA KULTURALEN NAZIOARTEKO HITZARMENAREN BORTSAKETATZAT JO DU ORDEZKO BIZITOKIRIK EZ DUEN KOLEKTIBO BABESGABEAREN ETXEGABETZEA, ETA ETORKIZUNEAN ANTZEKORIK GERTA EZ DADIN NEURRIAK HARTZEKO BETEBEHARRA GOGORARAZI DU
NAZIO BATUEN ERAKUNDEKO ESKUBIDE EKONOMIKO, SOZIAL ETA KULTURALEN KOMITEAREN ebazpena publiko egin berri da; 2017ko ekainaren 20an data duena. Bertan, Mohamed Ben Djazia Bourmouz, Naouel Bellili eta bere adin txikiko bi semeen etxegabetzeaz aritzen da. Horren arabera, alokairu pribatuko etxebizitza batetik egindako etxegabetze hori, ``kanporatuek ordezko bizitoki bat eskura zutenaren baieztapena izan gabe, HORIEK BEHAR BEZALAKO BIZITOKI BATERAKO DUTEN ESKUBIDEAREN BORTSAKETA DA´´.
Bere TXOSTENEAN, NBE-ek sei hilabeteko epea ematen dio Estatu espainiarrari pertsona etxegabetuei ordezko etxebizitza bat eman diezaien; ume, zahar edo bestelako pertsona babesgabak dauden kasuetan bereziki. Era berean, etxegabetze prozesuetan epaileak bere erabakiaren ondorioak kontuan izan behar ditzan neurri legegile edo administratiboak har ditzan zein epaile eta zerbitzu sozialen arteko koordinazio arazoak konpon daitezen ere sei hilabete horiek izango ditu.
NBE-ren EBAZPENAK, alokairuko etxebizitza publiko zein pribatu denei eragiten dienak, larrialdiko neurriak hartzera behartzen du. Hau justu orain, ETXEGABETZEAK STOP-etik Euskadin ematen ari den alokairuko etxegabetzeen gorakada kezkagarria salatzen ari garenean, gertatu da. Aurtengo 326 etxegabetzeetatik 217 izan dira alokairua ez ordaintzeagatik. Lehenbailehen erreformatu beharra dago LAU-n (hiriko errentamenduen legea) bertan adierazten den ``etxegabetze express´´ delakoa, horrek errentaren ordainketa oztopatu baino ez baitu egiten. Bestetik alokairu sozialeko etxebizitzak behar dira, gaur egun iha existitzen ez direnak; ehun etxebizitzatik bat baino ez baita halakoa. Egoera honen ondorio da etxebizitza kopuru handien jabeak espekulazioan aritzea, eta fenomeno hau gero eta zabalduagoa izatea.
EUSKADIKO ETXEGABETZEAK STOP-etik Eusko Jaurlaritzari, otsailean etxebizitzaren inguruko gure proposamenak jada aurkeztu genizkionak, neurri azkar eta eraginkorrak har ditzan eskatzen diogu ordezko bizitokirik gabekoen etxebizitzarik egon ez dadin. Eta orokorrean, etxebizitza duin baterako oinarrizko giza eskubidea berma dadila eskatzen diogu.
COMUNICADO DE STOP DESAHUCIOS EUSKADI SOBRE LOS DESAHUCIOS POR IMPAGO DE ALQUILER SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL
LA ONU ACABA DE CONSIDERAR VIOLACION DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EL DESAHUCIO DE UN COLECTIVO VULNERABLE POR IMPAGO DE ALQUILER POR NO EXISTIR PREVIAMENTE UNA ALTERNATIVA HABITACIONAL, Y RECUERDA LA OBLIGACION DE PREVENIR VIOLACIONES SIMILARES EN EL FUTURO
Se acaba de hacer público el DICTAMEN DEL COMITÉ DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE LAS NACIONES UNIDAS, de fecha 20 de junio de 2017, resolviendo que el desalojo de Mohamed Ben Djazia Bourmouz y Naouel Bellili, y sus dos hijos menores, de una vivienda de alquiler privado, “sin que existiera una confirmación de la disponibilidad de vivienda alternativa, CONSTITUYE UNA VIOLACION DEL DERECHO DE LOS AUTORES A UNA VIVIENDA ADECUADA”.
En su DICTAMEN la ONU da un plazo de seis meses para que en el estado español se proporcione a las personas desalojadas una vivienda alternativa, especialmente si hay personas mayores, niños, u otras personas vulnerables, se adopten medidas legislativas o administrativas para que en los procesos de desalojo de inquilinos el juez deba considerar las consecuencias, y se resuelvan los problemas de coordinación entre los jueces y los servicios sociales.
EL DICTAMEN de la ONU, referido a todas las viviendas de alquiler, públicas o privadas, obliga a tomar medidas urgentes, justamente ahora, cuando STOP DESAHUCIOS acabamos de denunciar el alarmante aumento de los desahucios por impago de alquileres en Euskadi, 217 de los 326 en el primer trimestre de este año. Con carácter prioritario hay que reformar el llamado “desahucio express” previsto en la LAU, que solo permite discutir el pago de la renta, y aumentar el parque de viviendas de alquiler social, actualmente insignificante, sólo una vivienda social de cada cien. Esta situación es responsable de la creciente especulación de los alquileres por los grandes tenedores de vivienda.
STOP DESAHUCIOS EUSKADI exigimos al GV, al que ya presentamos nuestras propuestas sobre la vivienda por escrito en febrero, que tome medidas urgentes y efectivas para que no haya ningún desahucio sin alternativa habitacional, y especialmente para que se garantice el derecho humano fundamental a una vivienda digna. 

No hay comentarios: