miércoles, 26 de julio de 2017

COMUNICADO DE STOP DESAHUCIOS EUSKADI SOBRE LA POLÍTICA DE VIVIENDA DEL GV

STOP DESAHUCIOS EUSKADI INSTA AL GV A NO RETRASAR MAS EL REGLAMENTO QUE DESARROLLA LA LEY DE VIVIENDA, AUMENTAR EL PARQUE DE VIVIENDAS PUBLICAS DE ALQUILER, TOMAR MEDIDAS PARA FRENAR EL AUMENTO DE PRECIO DE LOS ALQUILERES, Y ACABAR CON LOS DESAHUCIOS SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL

 

STOP DESAHUCIOS EUSKADI consideramos positivo que elDEPARTAMENTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO VASCO envíe3.410 cartas a demandantes de vivienda inscritos enETXEBIDE en aplicación de la Ley de Vivienda aprobada en junio de 2.015, pero no entendemos que se haya esperado año y medio cuando la inscripción en ETXEBIDEexige declarar los miembros de la unidad familiar y los ingresos anuales. 

En cualquier caso, sorprende que tan pocas familias cumplan los requisitos, incluso sin considerar la maniobra del GV, justo el año anterior a la aprobación de la ley (2014), de dar de baja en el registro deETXEBIDE a 48.061 inscritos, mediante edictos y sin comunicación individual, actuación cuestionada por tribunales y ARARTEKO. Según el OVV (Observatorio Vasco de Vivienda) la mitad de los demandantes de alquiler dados de baja desconocían este hecho y las consecuencias, dado que perdían su antigüedad para cumplir el requisito de cuatro años previsto en la disposición transitoria cuarta de la ley.  

Es inadmisible, además, que el GV este retrasando el desarrollo de la ley cuando actualmente hay 44.000 solicitantes de alquiler inscritos en ETXEBIDE, y de ellos 29.000 están percibiendo una prestación de 250 euros mensuales, una cuantía que sustituye al derecho a una vivienda y es totalmente insuficiente en un mercado libre de alquileres cuyos precios se están disparando.

Han transcurrido ya seis de los nueve meses de plazo que el PV dio alDEPARTAMENTO DE VIVIENDApara que debatiese con las organizaciones sociales elREGLAMENTO DEL DERECHO SUBJETIVO A LA VIVIENDA y la prestación económica sustitutoria. Hasta ahora no se ha hecho nada, a pesar de que el gobierno tiene las propuestas de STOP DESAHUCIOS EUSKADI desde febrero. Mientras tanto, crecen los desahucios, especialmente en viviendas de alquiler, sin que las administraciones públicas garanticen para los colectivos vulnerables una alternativa habitacional, violando así gravemente un derecho fundamental de las personas, tal y como acaba de sentenciar la ONU en su Dictamen de junio.

La vivienda es un derecho fundamental de la personas y es necesario que elDEPARTAMENTO DE VIVIENDA, mas allá de la propaganda, se enfrente a la actual emergencia habitacional y tenga en cuenta a los colectivos que día a día tenemos que enfrentarnos a sus consecuencias.

27 de julio de 2017

 

KOMUNIKABIDEEI ZUZENDUTAKO OHARRA

EUSKADIKO KALERATZEAK STOP PLATAFORMAK EUSKO JAURLARITZARI DEI EGITEN DIO BEHARREZKOAK DIREN ARAUDI BERRIAK GEHIAGO EZ ATZERATZEKO. ETXEBIZITZA LEGEAREN GARAPENA, ALOKAIRURAKO ETXEBIZITZA PUBLIKOEN PARKEA HANDITZEA, ALOKAIRUEN PREZIOEN IGOERA KONTROLATZEKO NEURRIAK HARTZEA ETA ORDEZKO ETXEBIZITZARIK GABEKO ETXEGABETZEAK AMAITZEA LORTZEKO ARAUDIA EMAN BEHAR DA ATZERAPEN GEHIAGO GABE.

EUSKADIKO ETXEGABETZEAK STOP PLATAFORMAN baikortzat jotzen dugu EUSKO JAURLARITZAKO ETXEBIZITZA SAILAK, 2015ean onartutako Etxebizitza Legea aplikatze aldera, ETXEBIDE programan izena emanda ekatzaileak diren kideei 3.410 gutun bidali izana. Hala ere ez dugu ulertzen zergatik itxaron den urte eta erdi horretarako, batez ereETXEBIDE-n izena emateko unitate familiarreko kideak eta urteko sarrerak deklaratzea beharrezkoa denean.

Dena den, beharrezko baldintzak horren familia gutxik betetzeak bere arrazoi du. Izan ere eusko jaurlaritzak, legea onartu baino urtebete lehenago (2014), ETXEBIDE-ko 48.061 kideri harpidetza kendu zien legezko abisuaz, banakako komunikaziorik gabe. Jokabide hau kolokan jarri dute bai tribunales bai ARARTEKOberak ere, besteak beste.Euskal etxebizitza Behatokiaren arabera eskatzaileen erdiak ez zekien harpidetza galdu zuenik, ez eta horren ondorioz legeak laugarren xedapen iragankorrean baldintza bezala eskatzen duen lau urteko itxaronaldian zuten antzinatasuna galtzen zutenik.

Onartezina da Eusko jaurlaritza legearen garapena atzerarzen aritzea, ETXEBIDEbertan 44.000 eskatzaile daudenean, horietatik 29.000 250 euroko laguntza jasotzen ari direlarik. Laguntza horrek etxebizitzarako eskubide subjektiboa ordezkatzen duela suposatzen da, alokairuen gorakada jasaten ari den merkatu pribatuan hileko 250 eurorekin ezer gutxi egin dezakezun arren.

EUSKO JAURLARITZAK 9 hilabeteko epea eman zionETXEBIZITZA SAILARI elkarte sozialekin ETXEBIZITZAESKUBIDERAKO ARAUDIA eta hau ordezkatzeko prestazio ekonomikoa eztabaidatzeko. 9 horietatik 6 hilabete pasa dira eta ez da ezer egin, jaurlaritzakEUSKADIKO ETXEGABETZEAK STOP PLATAFORMARENproposamena otsailetik dituen arren. Bien bitartean etxegabetzeak areagotzen ari dira, alokairuko etxeetan batez ere. Egoera horren aurrean administrazio publikoak ez dira ordezko etxebizitza ziurtatzen ari kolektibo babesgabeei, horien funtsezko eskubide bat bortxatuz, NBE-k bere ekaineko ebazpenean dioen bezala.

Etxebizitza eskubidea funtsezko ekubide bat da eta behar-beharrezkoa daETXEBIZITZA SAILAK, propagandatik haratago, esku artean dugun bizitoki faltaren larrialdiari aurre egitea. Horretarako oinarrizkoa da egunerokoan larrialdi horren ondorioekin lan egiten dugun kolektibook

No hay comentarios: